Privacystatement

Mr. G.J. van Westerveld h.o.d.n. Van Westerveld Advocatenkantoor verder te noemen: Van Westerveld Advocatenkantoor, gevestigd aan de Terwoldseweg 1 te Twello, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Van Westerveld Advocatenkantoor met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Van Westerveld Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerkt:

2. Verwerking van persoonsgegevens

Van Westerveld Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens die:

3. Doeleinden verwerking

Van Westerveld Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4. Rechtsgrond

Van Westerveld Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

5. Verwerkers

Van Westerveld Advocatenkantoor kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Van Westerveld Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerken. Van Westerveld Advocatenkantoor sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Van Westerveld Advocatenkantoor maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Van Westerveld Advocatenkantoor deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder en een incassobureau). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten.

7. Doorgifte buiten de EER

Van Westerveld Advocatenkantoor geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Van Westerveld Advocatenkantoor er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Van Westerveld Advocatenkantoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Van Westerveld Advocatenkantoor hanteert de volgende (minimum) bewaartermijnen:

9. Wijzigingen privacystatement

Van Westerveld Advocatenkantoor kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Van Westerveld Advocatenkantoor gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Van Westerveld Advocatenkantoor te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Van Westerveld Advocatenkantoor door een e-mailbericht te sturen naar jw@vanwesterveld.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Van Westerveld Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Van Westerveld Advocatenkantoor door een e-mailbericht te sturen naar jw@vanwesterveld.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.


Print

Naar menu